Polisi Caethwasiaeth Fodern

Rhagymadrodd

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd erchyll ac yn weithred foesol gerydd sy'n amddifadu rhyddid ac urddas person er budd person arall. Mae’n broblem wirioneddol i filiynau o bobl ledled y byd, gan gynnwys llawer mewn gwledydd datblygedig, sy’n cael eu cadw a’u hecsbloetio mewn gwahanol fathau o gaethwasiaeth. Mae pob cwmni mewn perygl o ymwneud â'r drosedd hon trwy ei weithrediadau ei hun a'i gadwyn gyflenwi.

Yn Webber Design Ltd, mae gennym agwedd dim goddefgarwch at gaethwasiaeth fodern ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn ein gweithrediad a’n cadwyn gyflenwi. Rydym wedi cymryd camau pendant i fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern, fel yr amlinellwyd yn ein datganiad. Mae’r datganiad hwn yn nodi’r camau yr ydym wedi’u cymryd i ddeall yr holl risgiau posibl o gaethwasiaeth fodern sy’n gysylltiedig â’n busnes, ac i roi camau ar waith i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn ystod blwyddyn ariannol 2023.

Ein busnes a chadwyni cyflenwi

 • Mae Webber Design yn gwmni dylunio graffeg, brandio, dylunio gwe a ffotograffiaeth fasnachol gwasanaeth llawn.
 • Rydym yn cynhyrchu dyluniad ar gyfer cleientiaid, a hefyd yn dod o hyd i ddeunyddiau printiedig, deunyddiau nwyddau a deunyddiau arddangos arddangos ar gyfer ein cleientiaid gan ddefnyddio cyflenwyr trydydd parti dibynadwy
 • Rydym yn gweithredu yn bennaf yn y DU gyda llond llaw o gleientiaid tramor ar dir mawr Ewrop
 • Rydym yn sefydlu perthynas o ymddiriedaeth ac uniondeb gyda'n holl gyflenwyr, sy'n seiliedig ar ffactorau sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae ein gweithdrefn dewis a sefydlu cyflenwyr yn cynnwys diwydrwydd dyladwy o ran enw da'r cyflenwr, parch at y gyfraith, cydymffurfio â safonau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol, a geirdaon.

[Nid ydym wedi cael gwybod am unrhyw honiadau o fasnachu mewn pobl/gweithgareddau caethwasiaeth yn erbyn unrhyw un o’n cyflenwyr, ond petaem, yna byddem yn gweithredu ar unwaith yn erbyn y cyflenwr ac yn adrodd amdano i’r awdurdodau.]

Asesiad risg

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom gynnal asesiad risg o’n cadwyn gyflenwi drwy ystyried:

 • Proffil risg gwledydd unigol yn seiliedig ar y Mynegai Caethwasiaeth Fyd-eang
 • Y gwasanaethau busnes a ddarperir gan y cyflenwyr
 • Presenoldeb grwpiau demograffig bregus
 • Dadansoddiad newyddion a mewnwelediadau grwpiau llafur a hawliau dynol
 • Bydd yr asesiad hwn yn pennu ein hymateb a'r rheolaethau risg a weithredir gennym.

Polisïau

Mae Webber Design yn gweithredu’r polisïau canlynol ar gyfer nodi ac atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn ein gweithrediadau:

 • Polisi Chwythu’r Chwiban - rydym yn annog pob gweithiwr, cwsmer a chyflenwr i adrodd am unrhyw amheuaeth o gaethwasiaeth neu fasnachu mewn pobl heb ofni dial. Rydym yn darparu llinell gymorth gyfrinachol i ddiogelu hunaniaeth chwythwyr chwiban.
 • Cod Ymddygiad - mae ein cod yn annog gweithwyr i wneud y peth iawn trwy nodi'n glir y gweithredoedd a'r ymddygiad a ddisgwylir ganddynt wrth gynrychioli'r busnes. Rydym yn ymdrechu i gynnal y safonau uchaf o ymddygiad gweithwyr ac ymddygiad moesegol wrth weithredu dramor a rheoli ein cadwyn gyflenwi.
 • Cod Prynu - rydym wedi diweddaru ein Cod Prynu a chontractau cyflenwyr i wneud cyfeiriad penodol at gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl.
 • Diwydrwydd dyladwy y cyflenwr

Mae Webber Design yn cynnal diwydrwydd dyladwy ar bob cyflenwr newydd yn ystod y broses ymuno ac ar gyflenwyr presennol yn rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Asesu risgiau wrth ddarparu gwasanaethau penodol
 • Archwilio'r cyflenwyr, a'u safonau iechyd a diogelwch, cysylltiadau llafur a chontractau gweithwyr
 • Angen gwelliannau i arferion cyflogaeth is-safonol
 • Sancsiynu cyflenwyr sy'n methu â gwella eu perfformiad yn unol â'n gofynion
 • Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflenwr dystio bod:
 • Nid ydynt yn defnyddio unrhyw fath o lafur gorfodol, gorfodol neu gaethweision
 • Mae eu gweithwyr yn gweithio'n wirfoddol ac mae ganddynt hawl i adael y gwaith
 • Maent yn rhoi contract cyflogaeth i bob cyflogai sy’n cynnwys cyfnod rhybudd rhesymol ar gyfer terfynu ei gyflogaeth
 • Nid ydynt yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr bostio blaendal/bond ac nid ydynt yn atal eu cyflogau am unrhyw resymau
 • Nid ydynt yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr ildio eu pasbortau neu drwyddedau gwaith fel amod cyflogaeth

Ymwybyddiaeth

Mae Webber Design wedi codi ymwybyddiaeth o faterion caethwasiaeth fodern drwy osod posteri ar draws ein cyfleusterau ac anfon e-bost sy’n canolbwyntio’n benodol ar gaethwasiaeth fodern at ein holl staff, sy’n esbonio:

 • Ein hymrwymiad yn y frwydr yn erbyn caethwasiaeth fodern
 • Baneri coch ar gyfer achosion posibl o gaethwasiaeth neu fasnachu mewn pobl
 • Sut y dylai gweithwyr adrodd am amheuon o gaethwasiaeth fodern

Hyfforddiant

Yn ogystal â’r rhaglen ymwybyddiaeth, mae Webber Design wedi cyflwyno cwrs e-ddysgu ffres i’r holl weithwyr a chysylltiadau cyflenwyr, sy’n cynnwys:

 • Gwahanol fathau o gaethwasiaeth fodern lle gellir dal a chamfanteisio ar bobl
 • Maint y broblem a'r risg i'n sefydliad
 • Sut y gall gweithwyr adnabod arwyddion caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan gynnwys prisiau afrealistig o isel
 • Sut y dylai gweithwyr ymateb os ydynt yn amau caethwasiaeth neu fasnachu mewn pobl
 • Sut y gall cyflenwyr godi materion caethwasiaeth posibl neu fasnachu mewn pobl